Mudrace

regulaminy

Regulamin
Ogólny

Kids

MUD Open

MUD Family

Regulamin KIDS

I. Ogólne zasady uczestnictwa i pokonywania przeszkód w kategorii KIDS

 1. Trasa biegu to dystans od 1,2 km do 1,7 km, w zależności od kategorii wiekowej.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Starty odbywać się będą w dziesięcioosobowych falach startowych. Przedział czasowy startów poszczególnej kategorii wiekowej:
  9:30- 09:55 – Start kategorii KIDS 6 – 7 lat (trasa ok. 1,3 km)
  10:00 – 10:25 – Start kategorii KIDS 8 – 9 lat (trasa ok. 1,5 km)
  10:25 – 10:55 – Start kategorii KIDS 10 – 12 lat (trasa ok. 1,7 km)
 4. Zawodnicy zostaną przydzieleni do fal startowych według kolejności zgłoszeń.
 5. Szczegółowy harmonogram startów z podziałem na godziny startu zostanie udostępniony najpóźniej we wtorek przed wydarzeniem.
 6. Klasyfikacja dzieli się na dziewczęcą i chłopięcą w zależności od wieku uczestników:
  – 6-7 lat
  – 8-9 lat
  – 10-12 lat
 7. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii startowych na podstawie roku urodzenia (wiek rocznikowy: 2023 – rok urodzenia = wiek rocznikowy).
 8. Zawodnik kategorii KIDS ma możliwość podejścia do przeszkody nieograniczoną ilość razy, z tym że organizator dopuszcza możliwość wyznaczenia toru Slow Lane na wybranych przeszkodach konstrukcyjnych, do powtórnej próby pokonania przeszkody.
 9. Za rozpoczęcie próby uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 10. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 11. Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym pokonaniu konstrukcji zgodnie z zasadami zawartymi w RuleBook, bez działań uznanych za niedozwolone.
 12. W przypadku braku możliwości pokonania przeszkody, Zawodnik kategorii KIDS wykonuje zadanie zastępcze – 15 burpees. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność podjęcia przynajmniej jednej próby pokonania przeszkody właściwej.
 13. W przypadku rezygnacji z pokonywania przeszkód oraz wykonywania zadań zastępczych Zawodnik przechodzi na listę FOR FUN (poza klasyfikacją).
 14. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 15. Zawodnicy kategorii KIDS mogą pomagać sobie wzajemnie.
 16. Nad oceną poprawności przejścia przeszkody czuwać będzie sędzia techniczny.
 17. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 18. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie.
 19. Decyzje sędziego są ostateczne.
 20. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 21. Aby Uczestnik został sklasyfikowany, musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 22. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 23. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 24. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów karane będzie dyskwalifikacją.
 25. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 26. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu oraz pokonanie wszystkich przeszkód lub wykonanie zadań zastępczych.
 27. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 28. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
 29. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu MUD RACE znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
 30. Wszystkich Uczestników kategorii KIDS obowiązują niniejsze zasady.
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii KIDS bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.