Mudrace

regulamin

I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowym
  i rekreacyjnym organizowanych przez Fundację OCR Events oraz Fundacją Kokartka i Mucha siedzibą w Gdyni.
 2. Impreza promuję się pod nazwą własną „MUD RACE”.
 3. Stroną promującą wydarzenie sportowe jest www.mudrace.pl oraz profil na portalach społecznościowych: Facebook
 4. Udział w wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.
 5. Aktywny udział w wydarzeniu sportowym jest możliwy – WYŁĄCZNIE – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, zarejestrowaniu się na platformie zapisów online oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

II. CEL IMPREZY

 1. Popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja biegania oraz pokonywania przeszkód jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Popularyzacja biegania i pokonywania przeszkód celem poprawy ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Upowszechnienie zawodów OCR i Akrobatycznych jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazanie się i sprawdzenie swoich możliwości.
 5. Umożliwienie wprowadzenia modyfikacji w tradycyjnym pokonywaniu przeszkód i poszerzenie techniki o elementy akrobatyczne/ parkour.

III. ORGANIZATOR

Organizatorami wydarzenia sportowego jest:

zwany dalej „Organizatorem”.

Współorganizatorem wydarzenia sportowego jest:

zwany dalej „Współorganizatorem”

IV CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA SPORTOWEGO MUD RACE.

 1.  MUD RACE to wydarzenie sportowe nastawione na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziny i przyjaciół, a także dobrą zabawę. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność fizyczną, skoczność oraz siłę uczestników. Dodatkowo celem jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, a także przyznanie nagród za włączenie stylu akrobatycznego do tradycyjnego sposobu pokonywania przeszkód.
 2. Udział w wydarzeniu sportowym MUD RACE niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności.
 3. Udział w wydarzeniu sportowym MUD RACE jest całkowicie dobrowolny i wynikający
  z własnej i nieprzymuszonej wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.
 4. Uczestnicy powinni charakteryzować się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia czy zamkniętych pomieszczeń
  nie powinny brać udziału w wydarzeniu, lub omijać wyżej wymienione elementy trasy.
 5. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie sportowe odbywa się w Gdyni, na terenach przynależących do Adventure Park i OCR Park oraz terenach sąsiadujących, tj. lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk.
 2. Daty i godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy wszystkich wydarzeń sportowych wyszczególnione zostały na stronie internetowej Organizatora: www.mudrace.pl [dalej jako „Strona internetowa”].
 3. W wydarzeniu sportowym mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia sportowego z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule.

VI. TRASA I PRZESZKODY

 1. Trasa biegu to pętla o długości ok. 1,8 km (kategoria KIDS) oraz 5 km (dla pozostałych kategorii).
 2. Na trasie wydarzenia sportowego znajdują się przeszkody naturalne uwarunkowane ukształtowaniem terenu (np. podbiegi), jak i specjalnie przygotowane konstrukcje, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranej przez Uczestnika wydarzenia kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej: “PRZESZKODY”.
 3. Wszystkie grupy wiekowe kategorii KIDS startują wspólnie o godzinie 11:00.
 4. Pozostali uczestnicy biegu startują wspólnie o godzinie 12:00.
 5. Zawodnicy mają możliwość podejścia do każdej z przeszkód nieograniczoną ilość razy. Organizator dopuszcza możliwość udostępnienia dodatkowego toru “Slow Lane” na wybranych przeszkodach konstrukcyjnych, który służyć będzie do ponownego pokonywania przeszkody.
 6. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody. 
 7. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie.
 8. Nad poprawnością i bezpieczeństwem podczas przechodzenia przeszkody czuwać będzie sędzia techniczny.
 9. Uczestnicy zrzeszeni w klubie sportowym Kokartka i Mucha będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów włączając elementy akrobatyczne do tradycyjnego sposobu pokonywania przeszkód: równoważnia, GDGD, ściana. Poprawność wykonywania elementów akrobatycznych oceniać będą trenerzy klubu sportowego Kokartka i Mucha.
 10. Uczestników nie obowiązują limity czasowe.
 11. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia wydarzenia sportowego ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3 poniżej.
 2. Prawo udziału w wydarzeniu sportowym mają również osoby, które w roku 2023 ukończą 13 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna i Uczestnika w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe), a podczas rywalizacji na terenie wydarzenia będzie stale obecny pełnoletni opiekun dziecka.
 3. Prawo do startu w niżej wymienionych wydarzeniach sportowych mają:
  • MUD FAMILY / AKRO FAMILY – małoletni, którzy w roku 2023 ukończą 4 lata i podczas rywalizacji znajdują się pod stałą opieką osób pełnoletnich z drużyny/rodziny. Drużyna rodzinna musi składać się z minimum jednego dziecka (do 17 roku życia) i jednej osoby dorosłej.
  • Kategoria KIDS – małoletni, którzy w roku 2023 ukończą minimum 6 lat i nie więcej niż 12 lat, a podczas rywalizacji na terenie wydarzenia będzie stale obecny pełnoletni opiekun dziecka;
  • Kategoria JUNIOR – małoletni, którzy w roku 2023 ukończą minimum 13 lat i nie więcej niż 16 lat, a podczas rywalizacji na terenie wydarzenia będzie stale obecny pełnoletni opiekun dziecka;
 4. Warunkiem udziału w wydarzeniu sportowym jest:
  • założenie konta w serwisie zapisów online i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  • akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyko wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku pogorszenia stanu zdrowia lub doznania kontuzji;
  • weryfikacja Uczestnika przeprowadzona w biurze zawodów, w dniu zawodów;
  • w przypadku małoletnich uczestników –  wyrażenie zgody na uczestnictwo w wydarzeniu przez opiekuna prawnego dziecka podczas dokonywania zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy.
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
  • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia sportowego. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
  • przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
  w następujących formach:

  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
   w dowolnej formie;
  • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza
   lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie;
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
  • publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w punkcie VII, podpunkt 4. paragraf e). Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:

  • podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie internetowej www.b4sportonline.pl
  • podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej www.b4sportonline.pl
 3. Zezwolenie może zostać wycofane w formie pisemnej.

IX. ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej z serii startowych.
 2. Warunkiem zapisania się na wydarzenie sportowe jest założenie konta w serwisie b4sportonline.pl, wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie opłaty startowej zgodnej z aktualnym cennikiem zamieszczonym
  na stronie www.mudrace.pl
 3. Dokonując zapisu na wydarzenie sportowe Uczestnik wskazuje, kategorię w jakiej będzie uczestniczył  oraz preferowaną przez niego godzinę (falę startową). W wyjątkowych przypadkach decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną przez Uczestnika przy zapisie. O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed startem, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie www.mudrace.pl na fanpage lub drogą mailową.
 4. Zapisy na wydarzenie z gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego przyjmowane są elektronicznie do terminu określonego w formularzu zapisów elektronicznych.
 5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa powyżej.
 6. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą biegu lub w innym terminie określonym w elektronicznym formularzu zapisów. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego wydarzenia sportowego. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej.
 7. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na wydarzenie sportowe przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego wyłącznie poprzez rejestrację online.
 8. Dokonywanie wszelkich zmian w zatwierdzonym wcześniej formularzu zgłoszeniowym jest możliwe do dnia zamknięcia rejestracji online lub w dniu zawodów, po uprzednim uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 40 złotych na konto bankowe Organizatora lub gotówką/ kartą w biurze zawodów. W celu dokonania zmian należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy zapisy@ocrevents.pl

X. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie sportowe oraz wybranej kategorii startowej, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Wysokość opłaty startowej wydarzenia sportowego określona została w cenniku opublikowanym na stronie internetowej.
 3. Możliwe jest zapisanie się na wydarzenie sportowe i uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów gotówką/ kartą, w przypadku dostępności miejsc na wybrane wydarzenie sportowe. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Fundację OCR Events z siedziba w Gdyni, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zapisy@ocrevents.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W przypadku gdy rezygnacja z wydarzenia sportowego, o którym mowa w powyższym punkcie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności/ nie przepisuje startów na kolejną edycję/ nie wystawia voucherów podarunkowych.
 5. Przepisanie opłaty startowej na voucher/ kolejną edycję biegu równoznaczne jest z odstąpieniem od zawarcia umowy co oznacza, że w.w. obowiązują identyczne zasady (podpunkt 1-4).

XII. ŚWIADCZENIA

 1. Kwota wpisowego pokrywa koszty:
  PAKIET „GOLAS” (nie sugeruj się nazwą, możesz startować w stroju 😉 )

  1. Możliwości udziału w imprezie sportowej
  2. Ubezpieczenia NNW
  3. Opieki medycznej na trasie
  4. Pamiątkowego medalu, który otrzyma każdy zawodnik po przekroczeniu linii mety
  5. Napoju otrzymywanego po przekroczeniu linii mety
  6. Fotorelacji z wydarzenia (nie gwarantujemy, że każdy zawodnik znajdzie się na zdjęciach)
  7. Możliwości przechowania rzeczy osobistych w depozycie
  8. Możliwości skorzystania z pryszniców oraz przebieralni

PAKIET „WYPAS”

  1. Możliwości udziału w imprezie sportowej
  2. Ubezpieczenia NNW
  3. Opieki medycznej na trasie
  4. Pamiątkowego medalu, który otrzyma każdy zawodnik po przekroczeniu linii mety
  5. Pakietu gadżetów AKRO MUD RACE – szpanerski buff, super koszulka techniczna
  6. Napoju otrzymywanego po przekroczeniu linii mety
  7. Fotorelacji z wydarzenia (nie gwarantujemy, że każdy zawodnik znajdzie się na zdjęciach)
  8. Możliwości przechowania rzeczy osobistych w depozycie
  9. Możliwości skorzystania z pryszniców oraz przebieralni

Wyżej wymienione świadczenia mogą ulec zmianie, aktualne informację dostępne są na stronie www.mudrace.pl

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRADZANIE

 1. Klasyfikowani i nagradzani zostają najlepsi uczestnicy, którzy pokonają wskazane przeszkody według zasad opublikowanych w rulebook  i pokonają wyznaczoną trasę, w kategoriach:
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych chłopców i dziewcząt w kategorii KIDS z podziałem na kategorie wiekowe w przypadku gdy w każdej z grup wiekowych wystartuje przynajmniej po 5 dziewcząt i 5 chłopców. 
  (6-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat). 
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet i mężczyzn z grupy startującej o godzinie 12:00
 • Nagrody dodatkowe dla członków klubu sportowego Kokartka i Mucha za włączenie elementów akrobatycznych do tradycyjnego sposobu pokonywania przeszkód
UWAGA! Podczas tego wydarzenia sportowego wyznajemy zasadę RUN FOR FUN! Dla nas zwycięzcami są wszyscy uczestnicy, którzy podejmą się startu i będą się świetnie razem bawić 🙂 Mamy nadzieję, że Wy również, niezależnie od zajętego miejsca czy zdobycia fikuśnej siatki z gadżetami sponsorów będziecie czuli się jak Mistrzowie Świata! 

XV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy wydarzenia sportowego MUD RACE dokładają wszelkich starań aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo podczas startów.
 2. Ze względu na charakter wydarzenia, Uczestnik powinien rozważyć zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wydarzeniu, szczególnie wynikającym ze stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w MUD RACE, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które wykazują zachowania świadczące o wcześniejszym spożyciu alkoholu i/ lub innych środków odurzających.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla innych zawodników i przedstawicieli organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wpisowego.
 6. Organizatorzy wydarzenia sportowego dopuszczają możliwość zarządzenia przerwy technicznej.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest organizator wydarzenia, Fundacja OCR Events.
 2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia sportowego Biegun będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, klasyfikacji, ubezpieczenia, a także przyznania nagród i wyróżnień. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, w celu opublikowania list startowych i wyników.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. – Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w imprezie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas imprezy.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych
  nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz regulaminu danej kategorii startowej, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania