Mudrace

regulaminy

Regulamin
Ogólny

Kids

MUD Open

MUD Family

Regulamin MUD Open

Ogólne zasady uczestnictwa i pokonywania przeszkód w kategorii MUD Open

I.Trasa i zasady

  1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów.
  2. Na trasie znajdują się:
    • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
    • specjalnie przygotowane konstrukcje
  3. Każda grupa startowa posiada limit uczestników wynoszący 30 osób.
  4. Poszczególne grupy startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 5 minut.
  5. Aby zostać sklasyfikowanym i umożliwić sobie zdobycie podium, zawodnicy kategorii Mud Open muszą pokonać całość trasy oraz wszystkie przeszkody/ zadania zastępcze.
  6. Klasyfikacja kategorii Mud Open dzieli się na:
    • Damską
    • Męską
    • Junior Dziewcząt
    • Junior Chłopców 
  1. Zawodnik kategorii Mud Open ma możliwość podejścia do przeszkody nieograniczoną ilość razy, z tym że Organizator dopuszcza możliwość wyznaczenia toru Slow Lane na wybranych przeszkodach konstrukcyjnych, do powtórnej próby pokonania przeszkody.
  2. Za rozpoczęcie próby uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
  3. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
  4. Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym pokonaniu konstrukcji zgodnie z zasadami zawartymi w RuleBook, bez działań uznanych za niedozwolone.
  5. W przypadku braku możliwości pokonania przeszkody, Zawodnik kategorii Mud Open wykonuje zadanie zastępcze – 15 burpees. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność podjęcia przynajmniej jednej próby pokonania przeszkody właściwej.
  6. W przypadku rezygnacji z pokonywania przeszkód oraz wykonywania zadań zastępczych Zawodnik przechodzi na listę FOR FUN (poza klasyfikacją).
  7. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz w przypadku gdy nie decyduje się on na formułę.
  8. Zawodnicy kategorii Mud Open mogą pomagać sobie wzajemnie.
  9. Nad oceną poprawności przejścia przeszkody czuwać będzie sędzia techniczny.
  10. Decyzje sędziego są ostateczne.
  11. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
  12. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
  13. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
  14. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
  15. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
  16. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
  17. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
  18. Uczestników kat. Mud Open nie obowiązują limity czasowe.
  19. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
  20. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
  21. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
  22. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
  23. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Mud Race znajduje się na stronie internetowej https://mudrace.pl/regulaminy/
  24. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii Mud Open obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii Mud Open, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.